FACTUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties gesloten met Ulti med Belgium. Afwijkende voorwaarden of de voorwaarden van de koper kunnen slechts worden toegepast mits schriftelijke afwijking.
 2. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding lastens ulti med Belgium.
 3. Klachten kunnen slechts worden onderzocht indien ze schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn kan door de koper geen schade-eis meer worden gesteld.
 4. De facturen zijn contact betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de voorzijde.
 5. Bij niet-betaling van een factuur zullen van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd zijn a rato van 10% per jaar. Tevens zal de factuur verhoogd worden met een bedrag van 10% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 75 euro en een max. van 2500 euro.
 6. Bovendien blijven alle geleverde goederen eigendom van de verkoper zolang ze niet volledig betaald zijn, ook in geval van faillissement of gerechtelijk akkoord. Na het verstrijken van de vervaltermijn kan ulti med Belgium zich verzetten tegen de doorverkoop van deze goederen mits het versturen van een fax of aangetekend zending.
 7. Het risico van het vervoer of verscheping gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen afgeleverd zijn bij de transportfirma. De goederen worden verscheept op kosten en risico van de koper.
 8. De plaats van uitvoering wordt steeds geacht ROESELARE te zijn. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk en Brugge bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.
 9. Als een clausule onwettig of niet-afdwingbaar zou zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht.

 

CONDITIONS DE FACTURATION ET DE VENTE

 1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes transactions conclues avec ulti med Belgium. Des conditions divergentes ou les conditions de l’acheteur ne s’appliquent que sur dérogation écrite.
 2. Les délais de livraison sont purement indicatifs et ne peuvent jamais donner lieu à des dommages et intérêts dans le chef d’d’ulti med Belgium.
 3. Les plaintes ne peuvent être examinées qui si elles sont notifiées par écrit et par recommandé dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises. A l’expiration de ce délai, plus aucune revendication de dommage et intérêt ne peut être introduite par l’acheteur.
 4. Les factures sont payables au comptant dans les 10 jours suivant la date de facture sauf stipulation contraire au verso.
 5. En cas de non-paiement d’une facture, des intérêts de retard seront dus d’office à concurrence de 10% par an. La facture sera, par ailleurs, majorée d’un montant de 10% à titre de dédommagement avec un minimum de 75 euro et un maximum de 2500 euro.
 6. Toutes les marchandises livrées restent, en outre, la propriété du vendeur tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, même en cas de faillite ou de règlement judicaire. A l’expiration de l’échéance, ulti med Belgium s’opposera à la revente de ces marchandises sur envoi d’une télécopie ou d’une lettre recommandée.
 7. Les risques liés au transport ou à l’expédition par bateau passent à l’acheteur dès que les marchandises sont livrèes à la firme de transport. Les marchandises sont expédiées aux frais et risques de l’acheteur.
 8. Le lieu d’exécution est toujours ROESELARE . En cas de contestation, les tribunaux de COURTRAI OU BRUGGE sont seuls compétents et le droit Belge est d’application.
 9. Si une clause devait être illégale ou non contraignante, les autres conditions restent d’application.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

 1. The present terms and conditions apply to all transactions conducted with ulti med Belgium. Terms and conditions to different effect or the terms and conditions held out by the buyer shall only apply, provided said departures are agreed between the parties in writing.
 2. Delivery terms are provided by title of approximation only and shall never constitute grounds for damage claims against ulti med Belgium.
 3. Complaints shall be examined only when reported in writing, by registered delivery, within 8 days following the date of delivery of the goods concerned. Following the expiry of said time span, no further claims for damages from the buyer shall be admissible.
 4. Invoices are payable in cash within 10 days following the invoice date, unless expressly stated otherwise on the front.
 5. In default of payment, late interest shall legally be owed at the rate of 10 % per year. In addition, the invoice sum total shall be majored with the sum of 10% by way of indemnification, with a minimum amount set at 75 euro and a maximum amount set at 2500 euro.
 6. Moreover, the rights of ownership for all goods supplied shall continue to remain with the seller until payment has been remitted in full. This clause also applies in the event of bankruptcy or voluntary receivership . Following the expiry of the maturity date, ulti med Belgium is at liberty to oppose the onward sale of said goods by dispatching a message by fax or letter sent by registered delivery to this effect.
 7. The rish of carriage or shipping transfers onto the buyer from the time the goods are delivered to the haulage / shipping company. Goods are dispatched at the risk and at the charge of the buyer.
 8. At all times, the place of performance shall be ROESELARE. All and any disputes that should emerge pertaining to the present terms and conditions, shall be governed by applicable Belgian law and shall exclusively be brought before the courts of the district of Kortrijk or Brugge.
 9. In the event a clause should appear to be unlawful or unenforceable, the remaining clauses shall continue to apply undiminished.